Unngå maskinskader på fartøyet

Skade på en relativt liten del av maskinen kan resultere i en totalskade på maskinen. Dette medfører store omkostninger for rederen i form av egenandeler og tapt inntjening.

Slik unngår du maskinskader

Smøreolje

Skift alltid smøreolje i henhold til leverandørens anvisninger. Vær sikker på at valgt smøreolje er egnet til formålet.

Oljeprøver

Ta oljeprøver av hovedmaskineri, gir og hydrauliske systemer, ettersom oljeanalyser ofte kan gi en tidlig advarsel om er forestående driftsavbrudd i maskineriet.

Oljeanalyse forklart

Oljeanalyser er et viktig middel for å avgjøre om motoroljen er sunn, kontaminert eller viser tegn på at maskinen er utsatt for unormal slitasje.

Formålet med et oljeanalyseprogram er å kontrollere at en smurt maskin fungerer som forventet. Når så en unormal tilstand eller avvik oppdages ved hjelp av en oljeanalyse, kan det straks tas skritt for å korrigere årsaken eller evt redusere negative følger.

Hvorfor skal du ta oljeanalyser?

En åpenbar grunn for å utføre en oljeanalyse er å forstå oljens tilstand, men oljeanalyser er også beregnet for å hjelpe til med å avsløre tilstanden på selve maskinen.

Det er tre hovedkategorier av oljeanalyse:

 1. Bæreevne
 2. Forurensing/kontaminering
 3. Slitasje
 1. Bæreevne

  En oljeanalyse fokuserer på å identifisere oljens aktuelle fysiske og kjemiske tilstand i tillegg til å fastslå dens resterende brukstid. Analysen gir oss svar på følgende spørsmål:

  Tilsvarer oljen den oljen leverandøren anbefaler?
  Er det riktig olje?
  Er de riktige additiver aktivert?
  Er additivene helt borte?
  Har viskositeten skiftet fra den forventede viskositet? Hvis ja, hvorfor?
  Hva er oljens forventede resterende levetid?
 2. Forurensing/kontaminering

  Ved å registrere tilstedeværelsen av ødeleggende og skitne stoffer og redusere sannsynlige kilder (interne eller eksterne), kan en oljeanalyse hjelpe til med å besvare følgende spørsmål som :
  Er oljen ren?
  Hvilken type forurensing finnes i oljen?
  Hvor kommer forurensingen fra?
  Er det tegn på andre typer smøremidler i oljen?
  Finnes det indikasjoner på intern lekkasje?
 3. Slitepartikler/smuss

  Denne delen av oljeanalysen kan bestemme tilstedeværelsen og identifikasjonen av partikler produsert som et resultat av mekanisk smuss, korrosjon eller annen nedbrytning av maskinens interne overflater. Den besvarer spørsmål, relatert til smuss:
  Brytes maskinen ned unormalt?
  Blir det produsert slitasjepartikler/metallpartikler i maskinen?
  Hva er årsaken til slitasjepartiklene?
  Hvor alvorlig er denne tilstanden?

  Du må vite hvilke tiltak som må gjøres for å holde maskinen sunn og for å forlenge oljens levetid. En oljeanalyse på en maskin kan faktisk sammenlignes med en blodprøve som avdekker problemer med en pasients helsetilstand.

Kjøleveske

Hvis det er kjøleveske på motoren, så sjekk jevnlig at den oppfyller kravene til for eksempel frost- og korrosjonssikring.

Overhaling

Overhold alltid leverandørens intervaller for overhaling av motoren for eksempel utskifting av forringer osv.

Test av alarmer

 • Utarbeid faste rutiner for å gjennomgå og loggføre test av alle alarmer til maskineriet, herunder vannstandsalarmer i maskinrommet.
 • Utstrømmende vann fra bunnventiler, kjøleanlegg, eller spylepumper har vært årsak til mange store maskinskader og totalforlis.
 • Forsikre deg om at alle om bord vet hvor og hvordan brannspjeld lukkes ved branntilfeller

Fleksible slanger (gummislanger)

 • Dårlig installasjon av slanger i sjøkjølingssystemet kan medføre at slangene løsner, hvilket igjen kan forårsake havari med vannfylte maskinrom.
 • Sørg alltid for at slanger er montert korrekt, ikke har knekk eller bøyninger og for eksempel er sikret med dobbeltspente spennbånd.
 • Sjøventiler eller overbordventiler skal kunne lukkes fra en høyt beliggende plass i maskinrommet med en fungerende vannstandsalarm i rommet.

Ettersyn

Sjekk etter oppstart og jevnlig under drift at motoren ikke lyder eller ”føles” feil.

Gode råd ved utskifting av maskineri

 • Visse motorer kan være vanskelige å skaffe reservedeler til, så det vil kunne være en fordel å velge hyllevare neste gang du skal skifte maskin.
 • Velg evt en motor med noe overkapasitet som kan skaleres ned, da dette vil medføre forlenget levetid.
 • Tenk over om f.eks giret er dimensjonert til å overføre mer kraft fra en evt. større motor.
 • Få sjekket om skruen er korrekt dimensjonert for evt. større kraft og annen omdreiningshastighet.
Tips og råd om maskinskader på skip