Instruks for kapteinen

Dette skal kapteinen gjøre

  • Når et havari er inntruffet skal forsikringsselskapet straks varsles. Dette fritar ikke skipperen fra å handle hvis situasjonen ikke tillater ham å vente på instrukser
  • Er skipet i fare må skipsføreren selv gjøre det som er nødvendig får å avverge faren, herunder tilkalle assistanse. Er det ingen overhengende fare skal assurandøren tilkalles for nærmere instrukser
  • Kollisjon: Det må ikke gis formodninger angående årsaker eller skyldspørsmål til motpart, presse eller utenforstående
  • Hvis det kan være tvil om skipets sjødyktighet, skal klassens representant varsles
  • I henhold til sjøloven må skipperen avholde sjøforklaring for visse havarier og uhell, eksempelvis grunnstøting, kollisjon, personskade og dødsfall
  • Før havariskader blir reparert skal de besiktiges av assurandøren
  • Ordrett utdrag av dekksdagbok og maskindagbok skal snarest mulig sendes til rederiet og til forsikringsselskapet