Naturskader


Meld skaden direkte her eller les mer nedenfor.

Hva er en naturskade?

Dersom du får skade på din eiendom på grunn av en naturhendelse etter naturskadelovgivningen vil også forsikringen dekke dette. Med naturskade menes skade som direkte oppstår som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Forsikringen din i If kan også omfatte skader som følge av andre naturhendelser slik som snøtyngde og vind svakere enn storm.

Umiddelbare tiltak

Dersom din eiendom er utsatt for en naturskade må du søke å begrense skadene så mye som mulig. Når du melder skaden til oss kontakter vi naturskadetakstmann som utarbeider en naturskaderapport. Denne blir brukt for å vurdere om det foreligger en naturskade og omfanget.

Vi hjelper deg

Ring til oss

Ring oss

21 49 24 00

Skriv til oss

Skriv til oss

Fyll i skjema