Norsk landbruk

Norsk landbruk handler om mer enn bare bonden

Norsk landbruk handler om langt mer enn den norske bonden og hans eller hennes gårdsbruk. Norsk landbruk handler i like stor grad om forbrukerne, om matproduksjon, om miljø, jordvern og kulturlandskap, om verdiskapning, eksport og om bosetting og sysselsetting.​​

​Begrepet norsk landbruk omfatter alt som har å gjøre med jordbruk, skogbruk, reindrift, oppdrettsnæring, husdyrhold og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. De nye næringene omfatter alt fra tradisjonelle satsninger til som gårdsturisme, til mer utradisjonelle som ulike former for omsorgsarbeid, Grønn omsorg.

Men i tillegg til dette og kanskje mer ukjent for mange, ligger det et delansvar for den generelle matpolitikken. Med det menes blant annet at all mat som omsettes i Norge, enten den er produsert her i landet eller importert, skal være helsemessig trygg for forbrukerne. Landbruksdepartementets innsats på dette området bygger på en rekke forskningsinstitusjoner og tilsynsetaters arbeid innenfor plantehelse, dyrehelse og mattrygghet.

I tillegg har landbruket stor betydning for at vi fortsatt skal kunne opprettholde arbeidsplasser, og dermed bosetting, i hele Norge. Et godt utbygd landbruk basert på miljøriktig produksjon, er en garanti for vår fremtidige matvaresikkerhet, et viktig bidrag til verdiskapning, sysselsetting og bosetting over hele landet.

Landbruket tar også ansvar for en rekke fellesgoder og miljøverdier som ivaretakelse av kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.

Kilde: Regjeringen (pdf, 2,91 mB)​

Forsikring for landbruket

Vi i If er med og sikrer dette mangfoldet gjennom forsikringsspesialister som kan landbruk og forsikringsløsninger som belønner miljøtiltak.

Les mer på sidene våre om landbruksforsikring​