Det brenner på norske gårder

Brann er en tragedie for de som rammes

I 2013 opplevde hele 399 gårdbrukere brann i våningshuset. Antallet branner økte med 80 prosent fra året før. 240 driftsbygninger ble også ødelagt i brann. Totalt representerer dette verdier for nesten en halv milliard kroner, viser statistikk fra Landbrukets brannvernkomité.

- Dette er en stor tragedie for de som rammes, ofte både dyr og mennesker. I tillegg er det et stort økonomisk tap for samfunnet, sier Ivar Martinsen, Konserndirektør i If.

- Drøyt 70 prosent av bøndene har brannvarslingsanlegg. Dette viser at mange bønder er flinke og har gjort mye for å oppdage brann så raskt som mulig. Brannvarslingsanlegg er viktig for tidligst mulig registrering av branntilløp, men like viktig er arbeidet med å gjennomføre tiltak som reduserer antall branntilløp i landbruket, sier Martinsen. Helt siden slutten av 90-tallet har det vært et sterkt fokus på brannalarmer i landbruket. Etter vår oppfatning er det et paradoks at tross lovpåbud og en betydelig utbredelse av alarmer, så brenner det mer enn noen gang.

- Vi i If har satt et sterkt fokus på andre tiltak som vi mener kan fjerne en del av de potensielle brannkildene i landbruket. Her vil jeg trekke frem verdien av å gjennomføre el-sjekk og termografering. Dette har vi tilbudt våre kunder i mange år, og de som har inngått slike avtaler har færre branntilløp.

Et annet område som er viktig for landbruket og som det ikke har vært tilstrekkelig fokus på, er seksjonering i landbruksbygg og da spesielt seksjonering av tekniske rom i driftsbygg, sier Martinsen.

At fokuset på den tekniske standarden i landbruksbygg er nødvendig illustreres av Ifs undersøkelse av de siste store brannene i landbruket. Av branner med et skadeomfang på mer enn 5 millioner kroner startet 8 branner i sikringsskap, 8 andre hadde annen elektrisk årsak, 5 ildspåsettelse og 6 hadde ukjent årsak.

- Myndighetene må utføre kontroller og påse at lover og regler for brannsikkerhet blir fulgt i landbruket. Samtidig er det viktig å understreke at man aldri kan frita den enkelte gårdbruker for ansvaret for sin egen gård. Når så mange som 80 prosent av bøndene som har opplevd branntilløp, faktisk har hatt el-kontroll de siste tre årene, viser det at kontroll ikke er nok. Brannforebygging er et kontinuerlig arbeid som du aldri blir ferdig med.

- Vi er opptatt av å delta i en felles dugnad med næringen og myndighetene for å redusere branner i landbruket, avslutter Martinsen.​​

Her kan du lese om landbruksforsikring