Helseforsikring - trenger vi det?

Hva er det egentlig man kjøper? Sniker man i helsekøen og er det egentlig behov for en helseforsikring så lenge det er fritt sykehusvalg?

Nøyaktig hvor mange står i helsekø er omdiskutert. Sykehusene flytter pasienter fra den offentlige ventelisten og over til en intern venteliste så fort pasienten har vært til utredning. Men pasienten venter like fullt på selve operasjonen eller behandlingen. Det er dette som oppfattes som den reelle vente tiden - og mange må vente lenge.

Norsk helsevesen er bra

Det norske helsevesenet er meget bra. Men presset på helsevesenet øker fordi befolkningen blir eldre og fordi den medisinske utviklingen gjør det mulig å behandle stadig flere lidelser. Gapet mellom etterspørsel og kapasitet, vil vokse i årene fremover.

Sniker man i køen?

Med en helseforsikring tas du ut av den offentlige køen og behandles i stedet i privat helsevesen – enten i Norge eller i utlandet. Det betyr at du kan selv velge når det passer å bli behandlet. Og velge det sykehuset eller spesialisten som har best erfaring med din type operasjon eller behandling. Selv om vi har fritt sykehusvalg i Norge, så kan det være at det offentlige sykehuset som er best på din type behandling har lang ventetid.

Hva brukes helseforsikringen oftest til?

Helseforsikringen brukes ofte til bildediagnostikk. For de fleste er det frustrerende å vente lenge bare på dette. Og så begynner ventetiden for å få operasjon.

Med en helseforsikring får du time til MR i løpet av et noen dager og time hos spesialist så fort svarene fra MR foreligger. Trenger du operasjon er ventetiden sjelden lenger enn 14 dager. Det å få tilgang til en legespesialist som kan stille en diagnose raskt er viktig, særlig når det er mistanke om kreft.

Ofte er det det å få en diagnose som tar tid, når du må vente lenge både på MR og time hos spesialist. I If opplever vi en stor økning i henvendelsene fra mulige kreftpasienter, som opplever usikkerhet ved å vente i det offentlige helsevesenet.

En svensk undersøkelse viser at sykefraværet reduseres med 20 %

Hvem kjøper helseforsikring?

Bedrifter som kjøper helseforsikring, kjøper i stor grad forsikring for alle sine ansatte. Det er en myte at bare ledergruppen får helseforsikring. De bransjene som kjøper mest helseforsikring er bedrifter innen bygg- og anlegg, samt innen transport. Det er med andre ut arbeidstakere med tunge jobber som ofte får helseforsikring av sin arbeidsgiver. I tillegg er det mange som gir helseforsikring til sine ansatte som et velferdsgode.

Reduseres sykefraværet med helseforsikring?

Det er gjort få analyser av sammenhengen mellom private helseforsikringer og sykefravær. SINTEF gjennomførte i 2009 en spørreundersøkelse om erfaringer med bruk av helseforsikringer blant et utvalg på 300 av NHOs medlemmer. Undersøkelsen viste ingen tydelig sammenheng mellom helseforsikring og utviklingen i sykefraværet. Privat helseforsikring ble derimot opplevd som nyttig på andre måter, for eksempel som et selvstendig velferdsgode for de ansatte i virksomheten.

En dansk undersøkelse fra 2010 viser at langtidssykefraværet var signifikant kortere blant ansatte med helseforsikring, enn hos ansatte uten helseforsikring. Mens en svensk undersøkelse fra 2008 gjort på oppdrag av Svenskt Näringsliv konkluderer med at helseforsikring reduserer sykefraværet med 20% i bedrifter som har et sykefravær som ligger på et gjennomsnitt på 4,5% av arbeidstiden.

Selv om undersøkelsene spriker med hensyn til om helseforsikring reduserer sykefraværet generelt i bedriften. Kan det utgjøre stor forskjell for den enkelte ansatte. Det er en belastning å gå og vente på behandling. Det er ikke slik at alle som står i helsekø blir sykemeldt i ventetiden. Mange går daglig på jobb med store plager frem til de blir operert. Hovedpoenget med helseforsikring er at du slipper å stå i kø. Du blir fortere ferdig behandlet og belaster det offentlige i liten grad.

En helseforsikring er et velferdsgode som gavner både den ansatte og arbeidsgiveren. Når vi hjelper våre kunder med å finne et godt behandlingstilbud, ser vi på hvor man har best erfaring og best omdømme når det gjelder inngrepet som må gjøres. Gjelder det for eksempel en kneoperasjon kan vi fortelle kunden vår hvilken lege ved hvilket sykehus som er best på akkurat det.

Sjekk hva helseforsikringen dekker og hva den koster