Prestasjoner i trafikken preges av livssituasjon og sinnstilstand

Ekteskapsproblemer, konflikter og dårlig økonomi

Hva kan det være som fører til at en sjåfør blir stresset? Hvis arbeidet er godt organisert, og sjåfør har både erfaring og et godt kjøretøy, bør det ikke være jobbsituasjonen som gjør ham stresset. Det viser seg ofte at det kan være ting utenfor arbeidet som fører til negativt stress over tid, for eksempel ekteskapsproblemer, problemer med barn eller foreldre, konflikter eller økonomi.

Har du et problem du går og tenker på og som plager deg, kan det over tid føre til søvnproblemer. Tretthet og konsentrasjonssvikt kan være konsekvensen. Ofte kan rus eller medikamenter brukes for å lette plagene. Over tid vil situasjonen forverre seg, og kan resultere i at man faller i søvn under kjøring eller "møter veggen". Manglende konsentrasjon kan også føre til at man ikke klarer å tenke sikkerhet, og tolker trafikkbildet helt feil.

HMS fanger ikke opp den enkeltes personlige problemer

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i bedriften skal fange opp når ansatte ikke er i stand til å utføre sitt vanlige arbeid. Det viser seg imidlertid at det er mye enklere å fange opp fysiske forhold på arbeidsplassen enn psykiske.

Ofte kan det være forbundet med skam eller være flaut å innrømme overfor arbeidsgiver og kolleger at man har vanskeligheter, og ikke orden på livet sitt. Høyt arbeidspress kan gjøre det til en enda større barriere å melde fra om dette.

Hva kan bedriften og kollegene gjøre for å hindre ulykker?

Bedriftskulturen i en transportbedrift må være bygd på gjensidig tillit. Det må være felles forståelse for ansvaret som påhviler den enkelte. Alle må ta inn over seg at kjøretøyet de fører er så stort og tungt at det kan føre til store skader på andre de møter i trafikken.

I bedriften må det være kultur for - og akseptert - at den enkelte sjåfør må kunne gi beskjed når det i enkelte perioder i livet er personlige forhold som gjør dem mindre skikket til å føre kjøretøyet.

Hvis en kollega ser at en annen kollega har det vanskelig er det viktig å ta kontakt, og vise at man er der for å støtte og hjelpe. Å være en god samtalepartner, vil kunne bidra til å lette det mentale presset. I mange tilfeller vil også bedriftshelsetjenesten være riktig å bruke.

Dagfinn Moe, adferdsforsker på trafikksikkerhet ved SINTEF i Trondheim:

Adferd i trafikken preget av livssituasjon

Våre prestasjoner og væremåte i trafikken er alltid preget av livssituasjon og sinnstilstanden vi er i. Vi må alle regne med at vi har en disharmoni i løpet av livet, men det er viktig å unngå at den varer for lenge.

Dybdestudier viser klart og tydelig samsvar mellom folks livssituasjon og ulykker. Studier fra USA viser blant annet at ulykkesrisikoen for de involverte parter øker i forbindelse med skilsmisse.

Livet er helhetlig. Du drar derfor med deg dine sorger og gleder fra den ene arenaen over til den andre. Bedrifter som har helhetstankegang i sin kultur, vil ha en kvalitet som bidrar til glade og dyktige medarbeidere.

Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Statens Havarikommisjon for transport:

Veinettet er i liten grad dimensjonert for menneskelige feilhandlinger, noe som betyr at kravene til bilførerne er høye, og det gjelder spesielt førere av store kjøretøy. Sikkerhetsmarginene blir små, og menneskelige feil kan få store konsekvenser.

Informasjon om personalforsikringer 

Les også: Kroppen er det viktigste verktøyet ditt