Antall ran og utpressingssaker er doblet siden 1993

Grenseoverskridende organisert kriminalitet er blitt en del av kriminalitetsbildet vårt.

Nordmenn blir stadig rikere, og det gjør oss mer attraktive for kriminelle. Tall fra politiet viser at polakker og litauere står for en stor andel av kriminaliteten, og ran og utpressingssaker øker i antall. 70 % av antall ran skjer nå utenfor Oslo.

Ran og utpressing øker – spesielt utenfor Oslo

Antall ran og utpressingssaker har hatt en økning på 50 % fra 1993 fram til 2005 (Politiets tendensrapporten 07-09). Ran fra forretning/kiosk har økt med 31,3 % siden første halvår 2009 og antall saker er nå det høyeste i en femårsperiode. Det samme gjelder grovt ran fra forretning/kiosk.

Hva kan skje med personer som har opplevd for ran?

Sjokk, traumer, langvarig sykefravær og frykt for å gå tilbake til jobb. Bearbeiding av kriser i et tidlig stadie er viktig for hvordan den enkelt ansatte vil takle en krise på lang sikt.

Voldstraumer gir større sykdomsrisiko enn andre typer traumer

De fleste som opplever å bli utsatt for vold på arbeidsplassen jobber innen helse- og omsorg, men også personer som jobber innen transport og skole er utsatt. Årsaken til at voldstraumer gir større sykdomsrisiko henger sammen med at vold er mer krenkende og lett fører til at de som utsettes for det får problemer med å forholde seg til andre mennesker. Mistrohet, frykt og opplevelsen av redusert usårbarhet fører ofte igjen til sosial isolasjon.

Ettervern - arbeidsgivers ansvar

Hvordan situasjonen etter ran eller vold oppleves er svært individuelt og her har arbeidsgiver et ansvar for at den berørte får den hjelp og bistand som er nødvendig. Oppfølging er viktig for hvordan den ansatte takler hverdagen på sikt og at de kommer raskt tilbake i jobb igjen.

Psykologisk førstehjelp – et tilbud fra If

Blir du utsatt for en plutselig og uforutsett hendelse som medfører psykiske reaksjoner, kan du som har Personalforsikring eller Helseforsikring i If ringe If Psykologisk førstehjelp på telefon 23 01 48 88. Åpningstider 08 - 22.

Du vil få kontakt med spesialutdannede sykepleiere, som iverksetter nødvendig oppfølging og ved behov etableres kontakt med Krisepsykolog.

Se hvilke personforsikringer vi tilbyr