Produktansvarsloven - lov om produktansvar

Det er ikke bare rene produsenter som kan bli holdt ansvarlig som produsent. Her er et utdrag fra produktansvarsloven som viser hvilke andre som kan bli ansvarlige.

Produktansvarsloven - Lov om produktansvar

Ansvarlig som «produsent» etter produktansvarsloven er:

a) Enhver som tilvirker eller frambringer et produkt som definert i § 1-2 nr. 1:

 • alle slags varer og løsøre hva enten det er naturprodukt eller industriprodukt, råvare eller ferdigprodukt, delprodukt eller hovedprodukt
 • om produktet er innføyd i annet løsøre eller i fast eiendom
 • elektrisitet
 • avfall som oppstår under produksjon dersom avfallet settes i omsetning
Produktansvar

b) Enhver som frambyr et produkt som sitt ved å anbringe sitt navn, varemerke eller annet kjennetegn på produktet eller dets pakning.

c) Forhandler av produktet. Når produsenten ikke uten vanske lar seg identifisere ut fra produktet og forhandleren heller ikke innen rimelig tid oppgir enten produsentens eller en tidligere forhandlers navn og adresse.

d) Forhandler av et ubearbeidet naturprodukt som stammer fra fiske eller fangst av ville dyr eller sanking av ville vekster, når leverandøren av slikt produkt ikke regnes som produsent etter bokstav (a).

e) Importøren av et produkt innført fra utlandet.

(f) Forhandler av importert produkt, om ikke importørens eller mellomliggende salgsledds navn og adresse her i riket blir oppgitt innen rimelig tid.

Flere utdrag fra produktansvarsloven


§ 1-1 (saklig virkeområde)

 1. Produktansvarsloven gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet.
 2. Produktansvarsloven begrenser ikke retten til å kreve erstatning på annet grunnlag.
Person ser ser på mobiltelefonen

§ 1-2 (definisjoner)

 1. Med «produkt» menes alle slags varer og løsøre hva enten det er naturprodukt eller industriprodukt, råvare eller ferdigprodukt, delprodukt eller hovedprodukt, også om produktet er innføyd i annet løsøre eller i fast eiendom. «Produkt» omfatter også elektrisitet.
  Avfall som oppstår under produksjon omfattes dersom avfallet settes i omsetning som ledd i virksomhet som nevnt i § 1-1. Når ikke annet framgår av sammenhengen, menes det skadevoldende eksemplar av produktet.
 2. Et produkt er «gitt til forbruk» når det er overtatt eller tatt i bruk av den skadelidte eller en annen forbruker, eller anvendt på den skadelidte.

§ 1-3 (den ansvarlige)

 1. Ansvarlig som «produsent» etter produktansvarsloven er:
  (a) enhver som tilvirker eller frambringer et produkt som definert i § 1-2 nr. 1,
  (b) enhver som frambyr et produkt som sitt ved å anbringe sitt navn, varemerke eller annet kjennetegn på produktet eller dets pakning,
  (c) forhandler av produktet, når produsenten ikke uten vanske lar seg identifisere ut fra produktet og forhandleren heller ikke innen rimelig tid oppgir enten produsentens eller en tidligere forhandlers navn og adresse,
  (d) forhandler av et ubearbeidet naturprodukt som stammer fra fiske eller fangst av ville dyr eller sanking av ville vekster, når leverandøren av slikt produkt ikke regnes som produsent etter bokstav (a),
  (e) importøren av et produkt innført fra utlandet,
  (f) forhandler av importert produkt, om ikke importørens eller mellomliggende salgsledds navn og adresse her i riket blir oppgitt innen rimelig tid.
 2. Kongen kan ved avtale med fremmed stat bestemme at import hit fra en eller flere oppgitte stater ikke skal anses som import etter paragrafen her, og at den som har innført produktet til en av vedkommende avtalestater fra en annen stat, skal være ansvarlig som produsent.
 3. Produktansvarsloven gjelder ikke arbeidstakers ansvar for handlinger eller unnlatelser i tjeneste for sin arbeidsgiver, § 3-8 likevel unntatt.

§ 2-1 (ansvarsgrunnlaget)

 1. Produsenten plikter å erstatte skade som hans eller hennes produkt volder og som skyldes at det ikke byr den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente. Ved vurderingen av den sikkerhet som kunne ventes, tas hensyn til alle forhold som har sammenheng med produktet, dets presentasjon, markedsføring og påregnelige bruk.
 2. Ved den alminnelige vurdering av sikkerhetsnivået (sikkerhetsstandarden) legges forholdene på den tid produktet ble satt i omsetning til grunn.

Hvilken forsikring trenger bedriften min?

Produktansvar innebærer at det er en økonomisk risiko for bedrifter som produserer eller selger produkter. Derfor er produktansvarsforsikring en viktig del av bedriftens ansvarsforsikring. 

Vårt mål er å skape trygghet og gi din bedrift riktige forutsetninger for å vokse. Om noe uventet inntreffer hjelper vi deg i tvister og betaler hvis du blir erstatningspliktig. Og du kan bruke tiden på det som er viktig for å drive bedriften fremover.

Andre lover du bør kjenne til