Klimatilpasning i kommunene

If har undersøkt hvor forberedt kommune-Norge er på klimaendringene.

Ekstremværrapport

På oppdrag fra oss har CICERO Senter for klimaforskning, i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet, gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvor godt rustet norske kommuner egentlig er til å håndtere følgene av klimaendringene.  Hele 7 av ti kommuner har opplevd ekstreme værhendelser i løpet av de siste ti årene. De som har opplevd dette, har kommet vesentlig lenger i klimatilpasningen enn de som ikke har en slik erfaring.

I rapporten kårer vi den best klimatilpassede kommunen, for nøkkelen til å trygge lokalsamfunnene, den finner vi hos kommunene. Alle svarene fra kommunene er samlet i denne kortrapporten, som bygger på en lengre forskningsrapport som CICERO har utarbeidet for If.

Noen kommuner har kommet langt i arbeidet, andre er dessverre ikke så godt i gang. Vi håper at svarene i denne rapporten vil inspirere de som ikke har alle planer klare, slik at enda flere kommuner sitter med gode planer når vi spør igjen til neste år.