Klimatilpasning i kommunene

If har undersøkt hvor forberedt kommune-Norge er på klimaendringene.

Klimarapport 2020

På oppdrag fra oss har CICERO Senter for klimaforskning, i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet, gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvor godt rustet norske kommuner egentlig er til å håndtere følgene av klimaendringene.  Hele 7 av ti kommuner har opplevd ekstreme værhendelser i løpet av de siste ti årene. De som har opplevd dette, har kommet vesentlig lenger i klimatilpasningen enn de som ikke har en slik erfaring.

I rapporten kårer vi den best klimatilpassede kommunen, for nøkkelen til å trygge lokalsamfunnene, den finner vi hos kommunene. Alle svarene fra kommunene er samlet i denne kortrapporten, som bygger på en lengre forskningsrapport som CICERO har utarbeidet for If.

Noen kommuner har kommet langt i arbeidet, andre er dessverre ikke så godt i gang. Vi håper at svarene i denne rapporten vil inspirere de som ikke har alle planer klare, slik at enda flere kommuner sitter med gode planer når vi spør igjen til neste år.

Her finner du klimarapporten 2020

Her finner du klimarapporten 2019