Klagemuligheter

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan saken din har blitt behandlet, kan du klage. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre at saken din blir behandlet på en riktig og god måte, og i henhold til gjeldende vilkår og praksis.

Ønsker du å klage på pris eller andre ting ved forsikringsavtalen din, skal du ta kontakt med kundeservice på If.no.

Trinn 1: Snakk med din personlige rådgiver

Vi forsøker å løse alle saker så tidlig i prosessen som mulig. Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått av Vertikal Helse, vil vi at du først kontakter den som har behandlet saken din. En prat kan oppklare misforståelser eller gi nye opplysninger, og som regel vil de fleste saker løses allerede her.

Om vi ikke blir enige etter en prat, kan du rette en skriftlig klage til oss.

Trinn 2: Formell klage til selskapets interne klageorgan Kvalitetsutvalget

Hvis du og rådgiveren din ikke kommer til enighet i saken kan du henvende deg til Vertikal Helses kvalitetsutvalg. Kvalitetsutvalget består av medlemmer med medisinsk, administrativ og juridisk kompetanse, og er ditt kundeombud i forsikringssaker. Utvalget ser saken fra ditt ståsted, og har mandat til å stadfeste eller omgjøre tidligere vedtak basert på en ny gjennomgang av saken. Du må klage til kvalitetsutvalget innen det har gått seks måneder siden beslutningen du klager på ble fattet. 
Send klage til kvalitetsutvalget

Trinn 3: Klage til Finansklagenemda

Dersom det etter behandling i selskapets interne klageorgan fortsatt ikke er enighet i saken, kan du innen seks måneder kreve saken lagt frem for Finansklagenemda. Dersom ikke fristen på seks måneder overholdes, vil du miste adgangen til å gjøre kravet gjeldende. Hovedoppgaven til Finansklagenemda er å hjelpe finansselskaper og deres kunder med å bli enige i tvistesaker. Nemda behandler saken på nytt, og avgir en rådgivende uttalelse om hvorvidt selskapets avgjørelse er korrekt i henhold til gjeldende vilkår og forsikringsavtaleloven.

Les mer om Finansklagenemda

Klage til EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har opprettet en nettbasert klageportal der man kan få hjelp til å fremme en klage etter netthandel. Hvis du ønsker det, kan du bruke denne EU-portalen for å klage til Finansklagenemnda, i stedet for å klage til dem direkte. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Vertikal Helse sin e-post, bruk da kvalitetsutvalg@vertikalhelse.no.

EUs klageportal