Hvordan fungerer uføreforsikring?

Blir du ufør, risikerer du en betydelig inntektsnedgang. Dess mer du tjener, desto større er tapet av inntekt. Uføreforsikring er en av de viktigste personforsikringene som kan gi deg økonomisk trygghet.

I Norge var det ved utgangen av 2022 362.766 personer som mottok uføretrygd fra Nav, der 21.610 av disse var i aldersgruppen 18-29 år.

Dette er bare en av grunnene til at uføreforsikring stadig blir viktigere:

Uføreforsikring sikrer inntekten din

Uføreforsikring er en av de viktigste forsikringene når det kommer til personforsikringer. Blir du rammet av en uforutsett hendelse i form av sykdom eller en ulykke som gjør at du blir arbeidsufør, vil en uføreforsikring hjelpe deg å sikre økonomien din. På den måten kan du opprettholde den livsstilen du og familien din har opparbeidet dere.

Ved uførhet vil store deler av inntekten din gå tapt, og det er dette tapet en uføreforsikring skal hjelpe deg med å dekke opp.

I Norge har vi ordninger som gjør at de første 12 måneder du er sykemeldt på grunn av uførhet, vil du ha tilnærmet full lønn i form av sykepenger. Det er først når sykepengeåret er brukt opp og du går over til Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav, at behovet for uføreforsikring gjør seg gjeldene for de fleste.

AAP utgjør maksimalt 66 prosent av inntekten din, begrenset inntil 6G (711 720 kroner).

- Ved varig uførhet vil neste stønad være uføretrygd fra Nav. Et beløp som er mye mindre enn inntekten du hadde før du ble syk, sier produktspesialist for personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven.

Produktspesialist personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven
Produktspesialist personforsikring i If, Marit Reinertsen Sandven

Hvem trenger uføreforsikring?

Alle som er i jobb og er avhengig av inntekten sin, bør i utgangspunktet ha uføreforsikring. Forsikringen er særlig viktig for de med forsørgeransvar og de som har gjeld som er basert på inntektsnivået de hadde før eventuell uførhet.

- Vi tilbyr uføreforsikring til alle som er friske og i ordinært arbeid i alderen 18 til 50 år med en årsinntekt over 300 000 kroner, sier Sandven. 

Lønn spiller en stor rolle når det gjelder hvor mye uføretrygd du vil motta fra staten.

- Jo høyere lønn du har, jo større vil tapet være ved overgang fra sykepenger til Arbeidsavklaringspenger, forteller Sandven.

Dette betyr at de som tjener mer enn 6G (711 720 kroner) kun får en prosentsats på 66 prosent av lønnen opp til 6G. Dette tilsvarer en utbetaling på 469 735 kroner. Om du derimot tjener 8G (948 960 kroner) vil utbetalingen du får fra staten bare tilsvare halvparten av lønnen. 

- Tjener du for eksempel 900 000 kroner i dag, halveres nesten inntekten din fra NAV om du blir ufør, altså til rundt 470 000 kroner. Dette betyr at de som tjener mer, taper mest.

- Uten uføreforsikring kan du derfor ikke forvente å opprettholde den levestandarden du er vant med, sier Sandven.


Med en årslønn på 550 000 kroner brutto, vil du i dette regneeksempelet ha utbetalt 9 350 kroner mindre i måneden hvis du kun mottar uføretrygd fra NAV. Med høyere inntekt, vil inntektstapet bli enda større.

De 5 viktigste grunnene til å kjøpe uføreforsikring

  1. Økonomisk trygghet: Den aller viktigste grunnen er økonomisk trygghet hvis noe skulle skje som medfører at du ikke lengre kan jobbe som før.

  2. Forsørgeransvar: Du bør kjøpe en uføreforsikring dersom du har forsørgeransvar for barn eller andre som er avhengige av din inntekt. 

  3. Økonomisk sikkerhet ved gjeld: Du bør ha en forsikring som sikrer inntekt dersom du har gjeld som vil være vanskelig å betjene med uføretrygd/AAP.
  4. Opprettholde levestandard: Du bør kjøpe uføreforsikring dersom du vil ha problemer med å opprettholde ønsket levestandard dersom du får et stort inntektsfall ved uførhet.
  5.  Begrenset omstillingsevne: Dersom du har begrenset mulighet til å omstille deg ved inntektsfall vil det være viktig med uføreforsikring som kan dekke opp noe av inntektstapet.

Hvilken type uføreforsikring bør jeg velge?

Valget av uføreforsikring avhenger av personlige behov. Du bør vurdere hvor mye forsikring du trenger, hva slags inntektssikring du ønsker.

- Vi anbefaler uføreforsikring med månedlig utbetaling, som gir utbetaling ved uførhet - uansett årsak. Her starter utbetalingen allerede etter 12 måneders sykemelding/ uførhet, og gir en månedlig utbetaling av valgt forsikringssum i hele perioden du er arbeidsufør helt frem til du er 67 år.

Utbetalingen graderes ved delvis uførhet. Blir du friskmeldt og går tilbake i ordinært arbeid, vil utbetaling stanses, men forsikringen opprettholdes videre i tilfelle ny uførhet inntreffer.

Les mer om If uføreforsikring

- Dersom du har begrenset økonomi anbefaler vi likevel å prioritere å ha en uføreforsikring med månedlig utbetaling. Du kan velge å gå ned i forsikringssum på den månedlige utbetaling som gjør at forsikringen blir rimeligere. Ved uførhet vil litt utbetaling hver måned hjelpe mye mer enn ingen utbetaling, påpeker Sandven.

Trenger du livsforsikring? Les mer om hvorfor livsforsikring er viktig

Hvor mye vil jeg ha krav på å motta fra uføreforsikringen? 

Hvor mye du vil ha krav på å motta fra uføreforsikringen avhenger av som tidligere nevnt hvilken forsikringssum du har på forsikringen, og grad av arbeidsuførhet. Ved 100 prosent uførhet vil du få utbetalt hele den månedlige forsikringssummen, og hvis du blir 60 prosent arbeidsufør, vil du få utbetalt 60 prosent av forsikringssummen. Forsikringssummen du kjøper vil indeksreguleres årlig frem til utbetaling starter.

Kriterier som må oppfylles for å få uføreforsikring

For å kunne kjøpe en uføreforsikring må du ha vært i ordinært arbeid med inntekt over 300 000 kroner de siste 12 månedene. Videre krever uføreforsikringen at du fyller ut en helseerklæring. Dersom du har plager/sykdom/skade og/ eller omfattende sykdomshistorie, vil forsikringen enten kunne medføre reservasjon, gi pristillegg eller bli avslått.

Det er viktig å undersøke de forskjellige uføreforsikringsmulighetene som er tilgjengelige, slik at du kan finne en som passer til dine behov og økonomi.