Psykologisk trygghet er nøkkelen for at medarbeiderne skal trives

For ytterligere å systematisere Ifs arbeid, og for å sikre reell endring der mangfold og inkluderende tenking og handlinger blir helt integrert i hverdagen, ble Ran Lavie utnevnt som Ifs første Diversity and Inclusion Manager i 2020.

Med en rolle som er både svært strategisk og praktisk, blir dagene aldri en rutine for Ran Lavie, Diversity and Inclusion Manager i If. Relasjonsbygging er en naturlig del av en stilling som krever samarbeid med de fleste deler av If, og aktivitetene varierer fra dypdykk i akademisk litteratur, rapportering og gjennomføring av målinger internt i If til å etablere fokus- og fordypningsgrupper på tvers av organisasjonen, og til å finne ut hvordan If kan appellere til en mer mangfoldig gruppe når vi rekrutterer – bare for å nevne noe.

Modningsmodell for mangfold og inkludering

Behovet for systematisering og utarbeidelse av en strukturert tilnærming for dette har ført til en modningsmodell for mangfold og inkludering som skal lede an i 2021.

«Modningsmodellen beskriver If i dag og kan også ses som et veikart som viser Ifs trinnvise tilnærming for å bli et mer mangfoldig og inkluderende selskap preget av likestilling. Den sikrer også en konsekvent måte å opprettholde en dyptgående og grundig endring i selskapet», sier Ran Lavie.

Han beskriver modellen som grunnlaget for en organisk prosess som skal vokse og bli en naturlig del av stadig flere deler av Ifs virksomhet.

«Grunnlaget for modellen er samsvar – ikke bare med lover og lokale forskrifter, men også med interne retningslinjer som tydelig forteller hva som forventes av oss alle, og hva vi ønsker å oppnå. Fra et systematisk ståsted integrerer vi agendaen for mangfold og inkludering i eksisterende prosesser i ulike støttefunksjoner og team for å sikre at vi systematisk forbedrer oss og unngår fallgruver i arbeidet vårt», sier han.

Mangfold og inkludering er ikke et sololøp. Det handler om at hver og en av oss arbeider med oss selv og disse spørsmålene, og at vi fremmer dem.

«Hos If har vi kommet langt når det gjelder likestilling, men vi må utvide begrepet til å inkludere for eksempel seksuell legning, alder, funksjonshemming, sosial status, religion, etnisitet og nasjonal identitet samt hvordan disse påvirker hverandre og vår atferd, oppfatning og potensielle misoppfatninger. For å kunne gjøre det må vi starte med oss selv og påse at våre handlinger er basert på substans og vitenskap. Vi må også sikre at vi virkelig støtter denne endringen», forklarer Ran.

Skape rom for mestring

Men det største potensialet ligger i hver og en av oss.

«Mangfold og inkludering er ikke et sololøp. Det handler om at hver og en av oss arbeider med oss selv og disse spørsmålene, og at vi fremmer dem», sier Ran.

Ran understreker at en av utfordringene for forsikringsbransjen er at bransjen av natur er svært omhyggelig, og at mye av arbeidet handler om detaljene. Derfor understreker han hvor viktig det er å tenke over hvordan vi kan skape mer rom for frihet og eksperimentering og en større mestringsfølelse for alle medarbeidere i If.

«Vi ønsker å gjøre medarbeiderne i stand til å mestre, og vi skal sikre at vi har en kultur der alle trygt kan uttrykke sine meninger. Vi må ha et inkluderende miljø hos If som fremmer nysgjerrighet og en genuin interesse i hverandre, og der mennesker ikke føler at de må legge bånd på seg fordi de er redd for å gjøre feil. Psykologisk trygghet er nøkkelen for at de ansatte skal trives», sier han.

Ran understreker at denne kulturen også er positiv for kundene våre, og at det er ekstremt viktig hvordan vi møter kundene våre – og hvordan de oppfatter oss.

«For å oppfylle vår rolle i samfunnet må vi anerkjenne det faktum at alle kundene våre er forskjellige. Hvis vi mister oversikten over hvem kundene våre er, kan vi ikke lenger kommunisere på en måte som de forstår, og vi vil heller ikke kunne forstå behovene deres. Vi må gjenspeile samfunnet. Forsikring er for alle», avslutter Ran.

Ran Lavie

Ran Lavie

Diversity and inclusion manager