Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) trer i kraft 1. juli 2022 i Norge. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven er et norsk initiativ, men bygger på internasjonale prinsipper fra OECD og FN om ansvarlig næringsliv. If er en av mange virksomheter som omfattes av den nye loven.

Hva betyr dette for If? 

Loven pålegger oss nye plikter. Dette er i hovedsak: 

  1. Å foreta aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandører og forretningsforbindelser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  2. Å gi redegjørelse for disse aktsomhetsvurderingene.
  3. Å gi innsyn i våre aktsomhetsvurderinger til enhver som henvender seg til selskapet.

Hva betyr dette for deg? 

Du har rett til å sende oss et skriftlig krav om å få tilsendt informasjon om hvordan vi jobber med de negative konsekvensene som kommer frem i redegjørelsen.  

Aktsomhetsvurderingene 

En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i virksomheten, leverandørkjeden og hos forretningspartnere. Dersom vi møter på dette har vi et ansvar for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge den negative påvirkningen. Videre skal vi følge opp og kartlegge resultatene, for deretter å publisere en redegjørelse.  

Fristen for å publisere redegjørelsen loven pålegger oss er 30. juni 2023, og den skal oppdateres ved vesentlige endringer i risikovurderingen. If er allerede godt i gang med dette arbeidet, og redegjørelsen vil publiseres lett tilgjengelig på våre nettsider etter hvert – åpen for alle som ønsker å lese.  

Informasjonsplikten 

Den nye loven gir alle rett til å be oss om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og mulige negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingene. Dersom du ønsker å forespørre denne informasjonen, må du gi denne skriftlig, men du behøver ikke begrunne hvorfor du ønsker denne informasjonen.  

Videre plikter vi å gi deg et godt dekkende og forståelig skriftlig innen tre uker, men i noen tilfeller kan det være grunnlag for at vi skal få utsatt frist. I så fall vil du få beskjed om hvorfor vi trenger mer tid, og når du kan forvente å få svar fra oss. I visse situasjoner kan vi gi avslag på informasjonskravet, men da vil du få en begrunnelse på hvorfor vi har avslått kravet ditt. Hvis du får avslått kravet ditt, og ikke er fornøyd med begrunnelsen, kan du be om en nærmere begrunnelse for dette innen tre uker.  

If heier på mer åpenhet rundt norske virksomheter, og ser gledelig frem mot å publisere første redegjørelse, og ta imot spørsmål fra kunder og andre interessenter!