Bærekraft i If – en bredere selskapsgjennomgang

Hver dag jobber vi for å forbedre og videreutvikle bærekraftsinnsatsen vår. Som de fleste selskaper utvider vi arbeidet vårt etter hvert som vi lærer mer.

If er et heleid datterselskap av Sampo. Sampo ble medlem av UN Global Compact i 2019. Som del av Sampo jobber vi med å integrere bærekraft på alle nivåer og i alt vi gjør i If.

 Vi drives av at vi har førstehåndskunnskap om hvordan klimaendringene påvirker folks liv og lokalsamfunn på gjennomgripende måter. Ofte må de berørte leve med sorg og tap lenge etter at hendelsene er over.

Vi er overbevist om at vi alle er del av løsningen verden trenger. I If bruker vi kunnskapen vår til å støtte kundene våre og innflytelsen vår til vise at det lønner seg å satse på en bærekraftig strategi.

FN-mål for næringslivet

UN Global Compact er verdens største næringslivsinitiativ for bærekraft, med nesten 13 000 medlemmer. If er del av UN Global Compact via Sampo.

UN Global Compact jobber for å få selskaper verden rundt til å satse på strategi og drift i tråd med 10 utvalgte bærekraftsprinsipper. Prinsippene dekker menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon – fire områder som legger grunnlaget for å nå FNs bærekraftsmål.

«Når vi forventer bærekraftig adferd fra kundebedriftene våre, følger vi ambisjonen om å bidra aktivt til et mer bærekraftig selskap og samfunn. Vi vil også motivere bedriftskundene våre til å følge FNs Global Compact-prinsipper. If er Nordens største skadeforsikringsselskap, og bedriftskundene våre har virksomhet over hele verden, noe som betyr at handlingene våre har globale konsekvenser», sier Morten Thorsrud.

Morten Thorsrud, CEO i If Skadeforsikring.

De 10 prinsippene

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.
Prinsipp 4: Avskaffe alle former for tvangsarbeid.
Prinsipp 5: Sikre reell avskaffelse av barnearbeid.
Prinsipp 6: Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Hvordan påvirker dette kundene våre?

Fokuset vårt på UN Global Compacts bærekraftsprinsipper er omfattende og langsiktig.

Fra og med juni er bærekraftsprinsippene til UN Global Compact en del av selskapsgjennomgangen vi gjør av bedriftskundene våre.

Bedriftskundene våre vil bli vurdert basert på UN Global Compact-prinsippene. Selskapsgjennomgangen baseres på såkalt normbaserte undersøkelser fra en ekstern partner som er spesialisert på ESG-rapportering. Vår eksterne partner bruker offentlig tilgjengelig informasjon fra nasjonale og internasjonale kilder. De har ikke tilgang til informasjon fra Ifs kundedatabase, og de vet ikke hvilke selskaper som er kunder hos If.

Vi har etablert interne ESG-team. De bruker vurderingene som del av gjennomgangen av kundeforholdet. Ifs interne ESG-team tar avgjørelsene om kundeforholdet.

Vi tror at den nye vurderingen vil gi utslag for et lite antall kunder. Hvis vi avdekker noe som bekymrer oss, vil vi ta kontakt med kunden, slik at vi kan drøfte situasjonen. Kunden vil få mulighet til å forbedre den aktuelle situasjonen eller prosessene i selskapet, slik at kundeforholdet kan fortsette. Det interne ESG-teamet kan gjøre èn av tre ting:

  • Si at kundeforholdet fortsetter, men at selskapet er under observasjon
  • Gi en betinget godkjennelse (kundeforholdet kan fortsette, men kunden må gjøre endringer)
  • Si at det ikke er riktig å gå videre, og kunden får ikke tilbud om ny forsikring.

Vi har allerede sett at kunder som har blitt kontaktet med bekymring rundt bærekraftsarbeidet deres, gjør sitt beste for å endre og forbedre situasjonen.

Fremtiden vår

Verden står nå ved et viktig veiskille, og valgene som selskaper gjør, vil påvirke generasjonene etter oss.
Vi vil bruke kunnskapen og kompetansen vår til å påvirke fremtiden på vegne av generasjonene som kommer etter oss.

Nyttige lenker:

Mer om UN Global Compact 
The 10 UN Global Compact principles