​Du har meldt en personskade

– hva kan du forvente av saksbehandlingen hos oss?

Vi skal behandle saken din så raskt som mulig og slik at resultatet blir riktig og rettferdig ut fra gjeldende regler og praksis. Vi er opptatt av service og kvalitet i alle deler av saksbehandlingen. Nedenfor har vi listet opp noen viktige rutiner slik at du skal vite hva du kan forvente av oss.

Servicemål

  • Skadebehandler kontakter deg så snart som mulig etter at skaden er meldt. Du vil da bli informert om hvilke opplysninger vi trenger og vi vil hjelpe deg med innhenting av nødvendig dokumentasjon.
  • Nye personskadesaker skal tildeles saksbehandler innen 24 timer. Saksbehandler vil raskt ta kontakt tilbake, fortrinnsvis innen neste 48 timer. 
  • Skriftlige henvendelser på løpende skader vil normalt besvares innen 10 arbeidsdager. I saker som krever noe mer utredning, må det forventes lengre svartid.
  • Telefonhenvendelser i kontortiden vil bli besvart selv om din faste saksbehandler ikke er tilgjengelig.

Innsyn

Du kan når som helst under saksbehandlingen be om å få se dokumentene i saken. Når det gjelder dokumenter vi har laget eller innhentet for intern bruk, er vårt utgangspunkt at du også skal gis innsyn i disse dokumentene. Dersom dokumentet inneholder informasjon som vi ut fra en forretningsmessig vurdering ikke kan gå ut med vil denne bli tatt ut av dokumentet.

Personopplysninger og fullmakter

Helseopplysninger regnes som særlig sensitive personopplysninger. Slike opplysninger vil bli oppbevart og behandlet i henhold til Personopplysningsloven og konsesjonskravene fra Datatilsynet. Det er bare nødvendige og relevante opplysninger som kan innhentes og benyttes. Saksbehandlerne har taushetsplikt.

Opplysninger fra helsepersonell, NAV eller andre aktuelle instanser kan bare innhentes etter fullmakt fra deg. If benytter fullmakter som bransjens fellesorganisasjon (FNH) har utviklet i samarbeid med Legeforeningen og NAV. Du skal holdes løpende informert om hvilke opplysninger som innhentes. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake ved melding til selskapet.

Medisinsk sakkyndig

Hvis skaden viser seg å bli varig, er det ofte nødvendig å innhente en sakkyndig medisinsk vurdering. Vurderingen avgis i form av en spesialisterklæring på bakgrunn av et tilsendt mandat.

Mandatet som If benytter er utformet i samsvar med "standardmandatet" anbefalt i NOU 2000:23 (Røsægutvalget)

Oppdraget honoreres av selskapet ut fra det antall timer den sakkyndige oppgir å ha brukt på undersøkelse av deg, evt. innhenting og gjennomgang av bakgrunnsdokumentasjon samt utforming av selve erklæringen.

Du har rett til kopi av erklæringen.

I mange tilfeller vil den sakkyndige vurderingen kunne gjøres av den spesialisten som har behandlet deg for skaden.

Noen ganger kan det være nødvendig at vurderingen gjøres av spesialist som ikke tidligere har vært involvert i behandlingen. I slike tilfeller er det særlig viktig at både du og selskapet har tillit til at spesialisten gjør en grundig og nøytral vurdering. If ønsker ikke å benytte spesialister med synspunkter som avviker fra allment akseptert medisinsk viten. Våre forslag til spesialist skal ta utgangspunkt i skadetype, spesialistens erfaring som sakkyndig, ventetid og geografi. Dersom du er usikker på valg av spesialist, kan du rådføre deg med egen lege eller andre med erfaring på området.

Selv om vi bestreber oss på å finne frem til sakkyndige som begge parter kan ha tillit til, ser vi at denne delen av saksbehandlingen lett skaper usikkerhet hos den som er skadet. If støtter derfor tidligere forslag til myndighetene om etablering av en nøytral instans for oppnevning av sakkyndige og håper at dette kan bli en realitet i nær fremtid.

Rådgivende leger

If har rådgivende leger innen ulike fagfelt. Hovedoppgaven til de rådgivende legene er å sikre at like skader får lik vurdering. Rådgivende lege skal sikre at saken er tilstrekkelig medisinsk opplyst og at innhentede spesialisterklæringer er avgitt i samsvar med gjeldende retningslinjer og allment akseptert medisinsk viten. Rådgivende lege undersøker ikke den som er skadet og kan ikke overprøve andre legers undersøkelsesfunn. Du kan be om å få innsyn i skriftlige vurderinger som rådgivende lege har utarbeidet i din sak.

Rett til advokat i personskadesaker

Noen erstatningssaker kan være kompliserte og vanskelig å håndtere for en person som i tillegg sliter med helseplager etter skaden. Vi vil gjøre det vi kan for at du skal få god veiledning og informasjon. Noen velger allikevel å kontakte advokat eller de blir rådet av oss til å ta kontakt med en advokat. Utgifter til advokat i saker etter yrkesskadeforsikringsloven og bilansvarsloven vil bli dekket av oss. Vi vurderer alltid størrelsen på advokatens krav og dekker ikke mer enn det som er rimelig og nødvendig salær sett hen til sakens omfang og vanskelighetsgrad.​