Reiseforsikring

Reiseforsikring
Med helårs reiseforsikring er du sikret på små og store reiser, hele året igjennom. Europeiske Reiseforsikring er en del av If. Vi hjelper deg via vårt unike nettverk av hjelpestasjoner, uansett hvor du befinner deg i verden.

Fordeler ved helårs reiseforsikring

  • Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom.
  • Ulykkeforsikringen gjelder også når du er hjemme i Norge.
  • Kan utvides til å gjelde på reiser som varer mer enn 45 dager.​

​Fordeler ved å være kunde i If

  • Over halvparten av alle reiseskader gjøres opp i løpet av 24 timer.
  • Som If Pluss-kunde kan du oppnå inntil 12 prosent rabatt på helårs reiseforsikring.
  • Er du If Pluss-kunde utvides forsikringen til å gjelder reiser på inntil 60 dager.

Inkludert i helårs reiseforsikring:

Avbestilling
Dekker avbestillingskostnader på inntil 40.000 kroner per person (inntil 100.000 kroner for familie) når reisen må avlyses grunnet akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i boligen din, forretning eller kontor.
Forsinkelse
Omfatter overnattingsutgifter inntil 1 500 kroner per person - inntil 4 000 kroner for familie, når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport. Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, erstattes inntil 20 000 kroner per person - inntil 50 000 kroner for familie, og inntil 1 500 kroner per person - inntil kr 4000 for familie for overnatting. Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise inntil 3 000 kroner per person ved privatreise og inntil 6 000 kroner ved tjenestereise.
Reisegods
Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil 30 000 kroner per person (inntil 60 000 kroner for familie). Forsikringen gjelder personlig reisegods. Penger erstattes med inntil 3 000 kroner, pass og billetter med inntil 10 000 kroner, verdigjenstander med inntil 15 000 kroner per person (20 000 for familie) og øvrige enkeltgjenstander med inntil 10 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringssummen kan forhøyes.
Reisesyke
Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.
Ulykke
Erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall grunnet ulykkesskade hjemme i Norge eller på reisen. For voksne inntil 300 000 kroner ved død/invaliditet. For barn 50 000 kroner ved død og inntil 500 000 kroner ved invaliditet. Etter fylte 70 år bortfaller dekningen ved invaliditet/død, men behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 000 kroner per skadetilfelle.
Ansvarsforsikring
Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land. Inntil 6 000 000 kroner.
Rettshjelp
Dekker utgifter til juridisk bistand, dersom du blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden, og trenger juridisk bistand før reisen avsluttes. Inntil 20 000 kroner.
Kjæledyr på reise
Dekker veterinærutgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade, inntil 1 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringen gjelder for merkede og vaksinerte kjæledyr som eies av forsikringstaker. Dyr som skal delta på utstillinger, konkurranser eller i avl omfattes ikke. Forsikringen gjelder kun utenfor Norden og innenfor EU/EØS.

Hjelp uansett hvor du er i verden

Råd ved reise