Miljømål og miljøpolitikk

Strategien vår er å redusere miljøpåvirkningen gjennom stadige forbedringer. Miljø og miljøeffekter skal være en naturlig del av den daglige virksomheten vår.

Dette er våre syv miljømål:

 • Oppnå økt intern bevissthet rundt miljøspørsmål, gjerne gjennom utdanning.
 • Minimere avfall og i størst mulig grad gjenbruke og gjenvinne.
 • Minimere forbruk av energi, vann og råvarer.
 • Utforme produkter og tjenester så de tar miljøhensyn.
 • Gjennomføre skadeoppgjør med minst mulig miljøpåvirkning.
 • Ta miljøhensyn ved investeringer.
 • Fremme klima- og miljøvennlige initiativ gjennom samfunnsorienterte aktiviteter.

Miljøpolitikk

Miljøansvaret er nedfelt i If-konsernets miljøpolitikk. Kjernen er alltid å ta miljøvennlige beslutninger, gjennomføre konkrete miljøtiltak og alltid lete etter best mulig løsning for kundene, oss selv, partnere og leverandører.

Miljøpolitikken innebærer:

 • Gjennom retningslinjer og støtte skal medarbeidere alltid kunne være miljøvennlige.
 • Utvikle produkter, prosesser og skadeforebyggende tjenester som hjelper kundene til å være mer miljøvennlig og minimere risikoen for miljøskader.
 • Oppmuntre, støtte og stille krav til leverandører og partnere i deres eget arbeid for miljøvennlig drift.
 • Alltid informere om miljørisiko. Ta aktivt del i klimadebatten.

Endret adferd gir positivt resultat

Vi i If har gjennom mange år arbeidet aktivt med å redusere konsernets påvirkning på miljøet, og fremfor alt vært opptatt av å minke utslippet av kulldioksid.

Siden våre største utslipp skjer i samband med jobbreiser, har vi gjennom mange år jobbet aktivt med å endre konsernets møtekultur. Derfor reiser vi nå mindre og bruker videokonferanser mer.

Forandringen av møtekulturen gir resultater. Vi har i dag 95 videomøterom i konsernet, og avholder cirka 1 500 videomøter i måneden. Takket være disse moderne løsningene har vi siden 2007 klart å redusere reisene våre med 34 prosent.

If klimanøytral siden 2011

If har siden 2011 vært et klimanøytralt selskap. Med det menes at all miljøpåvirkning medfører en direkte kostnad. Slik øker miljøbevisstheten innen If, samtidig som alle medarbeidere arbeider mot et felles, langsiktig mål: Å redusere konsernets miljøpåvirkning. Denne bevisstheten bidrar dermed også til å senke de direkte kostnadene våre.

Ifs totale kulldioksidutslipp, direkte og indirekte, utgjorde i 2016 rundt 8 389 tonn. Omtrent 85 prosent av utslippene, som tilsvarer cirka 7 100 tonn, hadde sitt utspring i tjenestereiser med fly, tog og bil. Omtrent 1 100 tonn kulldioksid av de totale utslippene kommer fra såkalt kjøpt energi, fremfor alt i form av fjernvarme for oppvarming av kontorer. Vi har siden 2013 kjøpt all vår elektrisitet fra fornybare kilder.

Har du spørsmål om vårt miljøarbeid?

Kontakt miljøkoordinator Jonas Veiberg, telefon +47 40 01 95 41 eller e-post.