Spørsmål og svar om transportforsikring

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap

Våre forsikringsspesialister mottar daglig spørsmål om hva forsikringene dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her finner du spørsmål og svar om transportforsikring.

Brosjyre om Incoterms 2010

Jeg vet at dere ihvertfall tidligere hadde en brosjyre/folder med oversikt over incoterms. Har dere dette fortsatt? Har dere mulighet for å få sendt en slik til meg?

Her kan du laste ned brosjyren Incoterms 2010

Er det egne vilkår for transport av penger?

Transport av penger - har dere egne vilkår på dette?

Nei, det er ikke egne vilkår for dette. Men vi setter krav til kjøretøy, og annen sikring av lasten (situasjonsbestemt).

Er jeg som transportør ansvarlig for 17SDR/kg ved skade?

Er jeg som transportør ansvarlig for 17SDR/kg ved skade på gods (innenlands transport på vei) dersom Incoterms DDU er avtalt? Eller er jeg helt ansvarsfri ved skade? Dekker bilforsikringen min mitt ansvar for "SDR-delen" ved uhell?

Leveringsbetingelsene har ingenting med transportøren å gjøre, det er en avtale mellom selger og kjøper, og kun disse.

Som transportør er du ansvarlig for tap og skader på godset, med mindre det kan påvises force majeure, altså hendelser underveis som verken kunne forebygges, eller unngås. Du kan heller ikke gjøres ansvarlig for skade som følge av manglende/dårlig emballasje.

Som du påpeker er transportørens ansvar målt i SDR (ca 10 kroner) pr. kg. gods. I henhold til Lov om Vegfraktavtaler er begrensningen 17 SDR. I henhold til CMR-konvensjonen er den 8,33 SDR: (grenseoverskridende transporter). Dette gjelder ved vanliguaktsomhet. Ved grov uaktsomhet, eller forsett, gjelder ikke begrensningsreglene.

Hva er A-vilkår?

Hva betyr det at varene mine er dekket på A-vilkår?

Transportforsikringen er oppdelt i tre hovedvilkår; A- vilkår, B-vilkår og C-vilkår, hvorav A-vilkår er de mest omfattende. B- og C-vilkår dekker grovt sett hendelser knyttet til en transportulykke underveis.

I tillegg kan en knytte diverse særvilkår som er ment å dekke opp tilfeller som i utgangspunktet vil falle utenom hovedvilkårene.

Hva er DDU?

Hva er DDU, Incoterms 2000?

Incoterms 2000 er et regelsett som inngår i en kjøpsavtale. Reglene (13 klausuler) regulerer forholdet mellom kjøper og selger hva angår kostnader, formaliteter/dokumenter og risiko for godset underveis.

DDU Incoterms 2000 betyr at selger forskutterer frakt og utgifter helt frem til bestemmelsessted. Han har også risikoen selv for godset (for eventuelle skader/tap). Hvis det påløper MVA og eller toll må kjøper betale dette.

I 2011 ble det introdusert nye regler, Incoterms 2010.

Hva er jeg ansvarlig for?

Jeg skal flytte snart og eiendeler skal transporteres som løse pakker med båt. Ønsker å få vite om transportforsikring i sånn situasjon: hvis det blir en skade under transport eller noe sånt, hva blir min egenandel og hva blir erstatning?

Flyttegodsforsikringen dekker tap som følge av at noe blir ødelagt under håndtering underveis, vannskader, manko, brann og totalt ​tap. Forsikringen gjelder fra leilighet til leilighet. Egenandelen er kr 3.000.

Hva er riktige betingelser for våre transporter?

Vi leier all transport med bil, og bruker DDP når vi betaler frakt, og FCA når kunden betaler frakt. Er/blir dette riktig videre?

Ja, i forhold til hvem av partene som skal betale frakten, blir dette riktig.

Hvem har ansvaret hvis varene kommer for sent frem?

Vi skal selge varer til Russland, og kunden ønsker at betingelsene skal være CIP Moskva. Vi har egen transportforsikring, så dette burde være greit. Men er det slik at kunden bærer risikoen ved denne betingelsen? Slik at hvis noe skulle skje (og det kan det jo godt på vei/i Russland) har ikke vi noe ansvar og kan ikke lastes for dette?

Det er slik at vi kan motta dagbøter hvis varene ikke kommer frem i tide. Men dette er da i så fall kundens problem, så lenge vi har levert til transportøren?

Leveringssted i dette tilfellet er:

  • lastet på transportmiddel
  • eller ankomst terminal for videre transport

Mottaker overtar risikoen for hoveddelen av transporten og frem til destinasjon. Avtale om dagbøter reguleres ikke av Incoterms, men av den rettslige avtalen mellom partene.

Hvilken forsikring trenger jeg?

Jeg jobber i transportbransjen og trenger forsikring for gods, men da skal jeg vel ikke ha transportforsikring? Ut i fra hva jeg kunne lese om dette, er det noe som angår kjøper/selger. Hva slags forsikring er det jeg trenger?

Det du har behov for er en godsansvarsforsikring. Er du speditør, har du også behov for en spedisjonsansvarsforsikring i henhold til NSAB.

Hvilken klausul i Incoterms er riktig?

Når jeg som grossist kjører ut og leverer varer med bil som kunden har bestilt, kan kunden overta ansvaret når varene tas ut av mitt lager og over på min bil før det leveres? Eller er varene mitt ansvar helt til de er levert hos kunden og pakkseddel/fraktbrev er signert? Jeg har CPT som vilkår til noen kunder, er det dette som tidligst flytter ansvaret over til kunden? Bruker jeg riktig incoterms? Hva bør jeg bruke?

Benytter du CPT, overtar mottaker risikoen for godset når det er lastet på transportmiddelet, ved leid transport med fraktbrev.

Kjører du varene ut selv, vil kjøpsloven komme inn å definere dette som et plasskjøp. Da har du risikoen selv inntil godset er levert på mottakersted.

Hvis passasjerer skades

Jeg har en mindre taxibåt som jeg frakter passasjerer med i skjærgården. Jeg har forsikring på selve båten, men hva skjer om noen av mine passasjerer skades ombord i min båt?

I henhold til sjøloven har du som reder et skadeansvar. Når du driver yrkesmessig passasjertrafikk med båten din, er det derfor viktig at du også har en forsikring som dekker ditt ansvar mot passasjerene. Vi har en begrenset ansvarsforsikring som blant annet dekker akkurat dette.

Hvorfor trenger vi transportforsikring?

Hvorfor trenger en bedrift som sender alle varene med bil transportforsikring når dette er undergitt reglene i Lov om Vegfraktavtale?

Dere trenger transportforsikring fordi transportøren kun er ansvarlig for tap i henhold til ​begrensningsreglene i Lov om Vegfraktavtaler.

Disse sier at transportøren ikke svarer for mer enn 17 SDR (ca. 170 kr kiloen). Transportøren spør altså ikke hva varen er verdt, men hva den veier.

Et annet viktig moment er at transportøren ikke er ansvarlig for tap som skyldes forhold han ikke kunne unngå (force majeure), slik som brann, innbrudd m.m.

Transportøren er altså kun ansvarlig for tap han kan klandres for å ha forårsaket.

I snitt svarer en transportør for ca 20 % av varens verdi, når han kommer i ansvar.

Trenger jeg transportforsikring?

Jeg benytter kun seriøse transportører, har jeg da behov for egen transportforsikring?

Transportøren har ingen forpliktelse til å betale utover sitt transportøransvar på maks SDR 17 per kg - NOK 170 per kg. Dersom transportøren ikke kan lastes, vil han dessuten kunne fraskrive seg hele skaden eller tapet.