Reiseforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på reiseforsikring.

Europeiske er det eneste forsikringsselskapet med verdensdekkende nettverk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

 For deg betyr dette at vi aldri er langt unna, og at vi kjenner forholdene der du er.​​​​​​​​​​​ Vi anbefaler Helårsforsikring. Da er du sikret på små og store reiser gjennom hele året.


  • Ferie- og tjenestereiser

    Dekker ferie- og tjenestereiser på inntil 60 dager​.

  • Ingen egenandel

    Ingen egenandel ved skade, tap eller sykdom.​

  • Ulykkesforsikring

    Forsikringen inneholder en ulykkesforsikring som er gyldig også hjemme i Norge.​​

Innhold i helårs reiseforsikring
Reisegods

Dekker utgifter til tyveri, ran, innbrudd og skadeverk på personlig reisegods og innsjekket bagasje.

Arbeidsgivers effekter

Dekker utgifter til tyveri, ran, innbrudd og skadeverk på arbeidsgivers eiendeler som den ansatte har med seg på reise.

Forsinket bagasje

Dekker utgifter til innkjøp av klær og toalettsaker dersom bagasjen er forsinket til reisemålet.

Forsinket avgang

Dekker merutgifter som følge av at det offentlige transportmiddelet sikrede skal reise med ikke går til avtalt tid.

Innhenting av reiseruten

Dekker merutgifter som følge av at den sikrede kommer for sent til forhåndsbetalt transport.

Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader som følge av at sikrede ikke kan gjennomføre reisen. Et eksempel er dersom sikrede selv eller noen i dennes nærmeste familie blir akutt syk.

Medisinske utgifter

Dekker utgifter til medisinsk behandling dersom den sikrede blir uventet akutt syk på reise.

Tannlegeutgifter

Dekker utgifter til tannlege dersom ulykkesskade må behandles på reisen.

Kompensasjon for tapte feriedager

Dekker utgifter for tapte feriedager når den sikrede må reise hjem før feriens slutt. Et eksempel kan være sykdom eller begravelse i nærmeste familie.

Hjemtransport/medisinsk evakuering

Dekker utgifter til syketransport til nærmeste kvalifiserte behandlingssted eller hjemsted i Norden. Ved dødsfall erstattes også merutgifter til transport av kiste/urne til hjemsted i Norden.

Hjemkallelse

Dekker merutgifter til hjemreise dersom den ansatte må reise hjem på grunn av en spesiell hendelse som for eksempel brann, innbrudd eller plutselig alvorlig sykdom i den nærmeste familie.

Tilkallelse

Dekker merutgifter til reise og overnatting ved tilkallelse til skadestedet av inntil to nære familiemedlemmer ved sikredes akutte og alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller uventede dødsfall.

Psykologisk førstehjelp

Dekker utgifter til psykologisk førstehjelp dersom sikrede på en tjenestereise rammes av en akutt psykisk krise etter ran/overfall, en alvorlig ulykkesskade eller annen traumatisk opplevelse som brann, eksplosjon,trafikkulykke, naturskade, kapring eller terrorangrep. Dersom en av hendelsene er årsak til forsikredes død, vil etterlatt ektefelle/samboer/partner og/eller barn ha rett til psykologisk førstehjelp.

Returreise/remplassering

Dekker utgifter til remplassering eller returreise som følge av et forsikringstilfelle.

Evakuering

Dekker merutgifter til reise og opphold ved evakuering til nærmeste sikre destinasjon/til hjemsted i Norge.

Ansvarsforsikring

Dekker utgifter som den skade sikrede som privatperson blir holdt erstatningsansvarlig for.

Rettshjelpforsikring

Dekker utgifter til advokathjelp/juridisk bistand dersom sikrede som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand.

Veterinærutgifter

Dekker veterinærutgifter som følge av kjæledyrets akutte sykdom eller ulykkesskade.

Tilgang til Helsetelefonen

Dekker kvalitetssikret informasjon og nyttige råd om helse og sykdom gjennom Helsetelefonen. Forsikrede kontakter selv Helsetelefonen ved behov for medisinsk veiledning og/eller helseinformasjon. Tjenesten har døgnåpent alle dager og kan benyttes av alle i den forsikredes faste husstand.

Egenandel ved skade på leiebil

Ved skade på din leiebil i løpet av reisen og leieperioden, refunderer vi egenandelen du, som leietaker, blir holdt ansvarlig for i henhold til kontrakten du har inngått med utleiefirmaet.

Om Europeiske

Vi er der våre reisende er

Lokalkunnskap er ofte avgjørende når en sak må håndteres smidig og raskt. Europeiske har derfor etablert egne servicekontorer i alle deler av verden.

Vårt nettverk - din trygghet

Vårt nettverk består av en døgnåpen alarmsentral og elleve regionale servicekontorer, samt Sjømannskirkens 80 stasjoner.

Vi vet hvem du kan stole på

Vi har oversikt over mer enn 60 000 leger og sykehus. Der andre vil henvise deg til nærmeste lege, vil vi heller finne den nærmeste som er best kvalifisert.

Bredt forsikringstilbud

Europeiske tilbyr helårs- og enkeltforsikringer for bedrifter, enkeltpersoner, familier, samboere, ungdommer og studenter.​

Europeiske sin bedriftsportal

Besøk gjerne Europeiske sin bedriftsportal​ hvis du vil gå mer i dybden på reiseforsikring for bedrifter og forsikringsmeglere.​​​​​​

Kvalitetssikring av leger og sykehus

Se denne videoen som viser hvordan Europeiske Reiseforsikring kvalitetssikrer leger og sykehus i ulandet ved hjelp av egen database​.​​​

Flere personforsikringer

Andre forsikringer som dekker medarbeiderne dine