Lastebilforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på lastebilforsikring

Lastebilforsikring - velg mellom fire forsikringsalternativer

Fra en enkel lastebilforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste lastebilforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.​​​​​​​​

I tabellen nedenfor vises innholdet i forsikring for lastebil med påbygg. I tillegg tilbyr vi lastebilforsikring til tilhengere og buss.​​


  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Innhold i lastebilforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styreenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Vognskade

Dekker skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Redning

Omfatter assistanse til bil og personer for hendelse oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig for ordinært utstyrte biler og som er uten adkomstrestriksjoner, samt til bil på hjemstedsadresse.

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av bilens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Ansvar

Skade på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Tilleggsdekninger til lastebilforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Lastebil ekstra

Utvidet dekning for lastebil som bl.a. inneholder høyere erstatningssum for stjålet bagasje og ran.

Maskinskade - spesifisert utstyr

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på det spesifiserte utstyret som er nevnt i forsikringsbeviset.

Avbrudd

Dekker utgifter i forbindelse med at kjøretøyet ikke kan benyttes som følge av en skade som er dekket av forsikringen.

Underslag

Dekker tap av bil ved utleie eller demonstrasjon.

Løfteansvar - gods

Omfatter sikredes rettslige ansvar for skade på gods som løftes i kran når løftet ikke er en del av en fraktavtale.

Destruksjon

Omfatter destruksjon av farlig gods og farlige stoffer etter en skade.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Godsansvar

Dekker skader på gods under lasting, transport og lossing.

Ansvar - bruk av kran

Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier eller bruker av kran montert på lastebil/ arbeidsmaskin kan pådra seg, for skade på annen person eller ting (herunder fast eiendom og dyr). Ifs ansvar er begrenset til kr 10 000 000 for hver hendelse.

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Hvis du har andre typer kjøretøy

Andre kjøretøyforsikringer

Gode forsikringer for bedriftens kjøretøyer