Buss- og minibussforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på bussforsikring

Bussforsikring - velg mellom fire forsikringsalternativer

Fra en enkel bussforsikring som inneholder lovpålagt ansvarsforsikring, til vår beste bussforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.​​​​​​​​


  • Fleksibel

    Du velger selv dekning og egenandel.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Innhold i bussforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styreenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Vognskade

Dekker skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Redning

Omfatter assistanse til bil og personer for hendelse oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig for ordinært utstyrte biler og som er uten adkomstrestriksjoner, samt til bil på hjemstedsadresse.

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av bilens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen).

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Ansvar

Skade på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Tilleggsdekninger til bussforsikring Super Kasko Delkasko Ansvar
Buss ekstra

Utvidet dekning for buss som bl.a. inneholder høyere erstatningssum for stjålet bagasje og ran.

Avbrudd

Dekker utgifter i forbindelse med at kjøretøyet ikke kan benyttes som følge av en skade som er dekket av forsikringen.

Underslag

Dekker tap av bil ved utleie eller demonstrasjon.

Destruksjon

Omfatter destruksjon av farlig gods og farlige stoffer etter en skade.

Leasing/tredjemannsinteresse

Dekker långiver som har pant i bilen.

Godsansvar

Dekker skader på gods under lasting, transport og lossing.

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Hvis du har andre typer kjøretøy

Andre kjøretøyforsikringer

Gode forsikringer for bedriftens kjøretøyer