Dekker en styreansvarsforsikring tap som følge av mislighold?

Spørsmål: Dekker en styreansvarsforsikring tap som følge av mislighold av styrets plikter etter asl/asal? Jeg tenker først og fremst på tilsynsplikt etter asl/asal § 6-13, og plikt til å melde oppbud etter § 3-5. Dersom forsikringen dekker dette, har aktsomhetsnivået noe å si?

Svar: Ja, styreansvarsforsikringen dekker ansvaret styrets medlemmer, adm.dir/daglig leder kan pådra seg som følge av erstatningsbetingende handlinger/unnlatelser.

Ansvarsgrunnlaget er uaktsomhet, fra simpel til grov uaktsomhet. Forsettlige handlinger dekkes ikke, selvfølgelig heller ikke straffbare handlinger, da disse generelt er å anse som forsettlige.

Les mer om styreansvarsforsikring

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer