Sykeavbruddsforsikring – bedriftens faste utgifter løper selv om inntekten reduseres. Hva skjer om inntektene går ned fordi du eller nøkkelmedarbeidere blir sykemeldt?

Du vil bli stilt overfor et tosidig økonomisk problem: En del av inntekten tapes i en periode, samtidig som en rekke faste driftsutgifter må betales. Det kan gjelde lønn til ansatte, husleie, strøm, telefon, renter m.m.

​​Sykeavbruddsforsikringen sørger for at bedriften klarer seg selv om inntektene reduseres i en periode.​​​​​​

Vi anbefaler sykeavbruddsforsikring spesielt til

  • Innehavere av firmaer
  • Selvstendig næringsdrivende
  • Nøkkelpersonell

Viktige forsikringer

Når du driver eget firma er du økonomisk utsatt hvis du blir syk lenge. Da er det verdt å bruke noen tusenlapper på å forsikre seg. Uføreforsikring er noe alle bør ha. I tillegg bør du vurdere å tegne en sykeavbruddsforsikring. Den gir utbetaling utover 6G - opp til avtalt dagpengebeløp. Dersom du har ansatte bør du også vurdere om det er behov for en sykelønnsforsikring. Den dekker lønnsforpliktelsene du har overfor egne ansatte, utover 6G.

En helseforsikring kan også være god å ha både for deg selv og dine ansatte. Den sikrer deg rask tilgang til privat behandling, slik at du slipper å vente i helsekø (gjennomsnittlig ventetid er 8 dager – behandlingsgaranti innen 20 dager).

Erstatning gis i form av dagpenger

Dagpengeerstatning utbetales fra utløpet av avtalt karenstid (antall dager som ikke er dekket av forsikringen), og så lenge sykdommen/ulykken medfører fullstendig fravær fra arbeidsstedet i inntil 365 dager for ett og samme sykdoms-/ ulykkestilfelle.

Hva som dekkes

  • Faste, løpende driftsutgifter
  • Lønn over 6G

​Selvstendi​g næringsdrivende - dyrt å bli syk

Vet du hvilke trygderettigheter du har som selvstendig næringsdrivende dersom du skulle bli syk – eller gravid? Og vet du hva du får dekket dersom du ikke kan gå på jobb på grunn av sykt barn?

Det er mange fordeler med å være sin egen sjef, men det er dyrt å bli syk som selvstendig næringsdrivende. Ikke alle vet hvilke trygderettigheter de har og kun én av fem har kjøpt tilleggstrygd i NAV. Du kan fort gå på en økonomisk smell dersom du får et langvarig sykefravær uten å ha tilleggstrygd eller andre forsikringsordninger. Som selvstendig næringsdrivende har du begrensede rettigheter dersom du skulle bli syk. Du har bare krav på sykepenger etter 16 dagers sykdom, og sykepengene er begrenset til 65 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre årene - maksimalt 6G. 65 % av 6G (6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden) utgjør i dag 291 412 kroner. Lønnsmottakere får til sammenligning 100 % lønn fra første dag inntil 6G.

I tillegg er det først fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når trygdekontoret får melding om arbeidsuførheten, at ventetiden på 16 dager begynner å løpe. Det er derfor viktig at du som selvstendig næringsdrivende setter deg inn i hva du har krav på ved sykdom og gjør et bevisst valg om du bør kjøpe tilleggstrygd i NAV eller inngå andre forsikringsordninger når du starter opp egen bedrift.

Når du først er syk vil det være for sent. Et alternativ kan være å kombinere oppstart av eget enkeltmannsforetak med en deltidsstilling som fast ansatt. Eventuelt bør man vurdere å være ansatt i eget AS. Er du ansatt i eget AS, har du trygderettigheter på linje med andre lønnsmottakere.

Prisen for forsikringen beregnes i prosent av din forventede pensjonsgivende årsinntekt. Satsene fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Øvre grense for sykepengegrunnlaget er 6G (for tiden 453 846 kroner) selv om du har kjøpt tilleggsforsikring.

Det viktigste er kanskje å sikre deg maksimale sykepenger ved langvarig sykdom (alternativ 2). Det er når du blir langtidssyk at du for alvor trenger forsikring. Men har du en liten, nystartet bedrift som er sårbar for perioder helt uten inntekter, må du vurdere om du bør sikre deg med 100 % fra første sykedag.

Fødselspenger for næringsdrivende mødre

Fra og med 1. juli 2008 fikk selvstendig næringsdrivende samme rettigheter til fødselspenger som vanlig ansatte. Det betyr 100 prosent lønn, inntil maksgrensen på 6 G, for 10 måneder permisjon, eller 80 prosent lønn for tolv måneder. Tidligere fikk selvstendig næringsdrivende bare 65 prosent av lønnen utbetalt i fødselspenger. Men begrensningen på 6G gjelder og næringsdrivende har ikke krav på omsorgspenger i forbindelse med barns sykdom (det er en høring ute angående en mulig endring av dette).

Fire av fem har ikke sykeforsikring

Selv med disse begrensningene har fire av fem selvstendig næringsdrivende ikke skaffet seg sykeforsikring. Blir de langtidssyke kan det føre til store økonomiske problemer. Mange mener forsikringen er for dyr. Andre vet ikke om ordningen - eller tar sjansen på ikke å bli syk, men det kan koste deg dyrt. For mange næringsdrivende som blir syke, blir lovens krav om forskuddsvis innbetaling av skatt på forventet inntekt en tung bør.​​​


Andre personforsikringer

Flere forsikringer som sikrer medarbeiderne dine