Når inntektene reduseres, men utgiftene fortsetter å løpe er det godt å ha en sykeavbruddsforsikring som dekker bedriftens faste kostnader. Er du selvstendig næringsdrivende dekker vi også lønnen din mens du er sykemeldt.

Hva dekker sykeavbruddsforsikringen?

Vi anbefaler sykeavbruddforsikring til selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som er avhengig av inntjeningen til hver enkelt ansatt . Du kan velge å kjøpe forsikringen for deg selv, for nøkkelpersoner eller alle de ansatte.

Er du selvstendig næringsdrivende dekker forsikringen også sykelønn. Det vil si lønn og godtgjørelser utover det du får dekket av NAV. NAV dekker maksimalt 65% av 6G*, det utgjør omtrent kr 345 000.

Erstatningsnivåer

Du bestemmer selv hvor stort dagsbeløpet må være for å dekke dine faste kostnader som husleie, strøm og renter. Om du skulle bli sykemeldt utbetaler vi dagsbeløpet du har avtalt med oss, i inntil 365 dager per sykdoms- eller ulykkestilfelle.

Du bestemmer også selv om du trenger erstatning fra første dag, eller om du kan klare deg noen dager uten. Størrelsen på dagsbeløpet og hvor raskt du trenger erstatning påvirker prisen på forsikringen.

Eksempler på erstatningsutbetalinger

Når du kjøper forsikringen oppgir du hvor stor andel av de faste kostnadene som dekkes av hver enkelt ansatt.

Et eiendomsmeglerfirma har to meglere. Den ene har administrative oppgaver i tillegg. Den ene megler står for 65 % av inntjeningen, og den andre står for 35 %. Hvis sistnevnte blir sykemeldt utbetales 35 % av dagsbeløpet.

*1G = 88.370 kroner per 1.5.2014

Hva har du krav på fra NAV?

Som selvstendig næringsdrivende har du krav på sykepenger fra NAV etter en karenstid på 16 dager. Da har du krav på inntil 65 % av det som kalles «sykepengegrunnlaget». Her bommer mange, og tror at dette er det samme som inntekten de har. Men det er viktig å være klar over at «sykepengegrunnlaget» er din gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekt de siste tre årene. Utbetalingen fra NAV kan derfor bli lav hvis inntekten din har variert de siste årene, eller om du har hatt inntekter som ikke regnes som pensjonsgivende. Sykepengene fra NAV er uansett begrenset til maksimalt 345.000 kroner (65 % av 6G).

Hvis dette er for lite er det godt å vite at for selvstendig næringsdrivende dekker sykeavbruddsforsikringen differansen fra 6G og opp til 100% av lønnen din.

Dersom du er ansatt i eget firma har du trygderettigheter på linje med andre lønnsmottakere.

Les også om han som tapte tusenvis da han brakk benet


Viktige forsikringer du også bør vurdere